Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1   Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem

www.lovemeparty.pl (dalej „Sklep”).

Administratorem i właścicielem Sklepu jest:

Maciej Taberski ul.Adama Białoszyńskiego 15, 62-080 Lusowo,

NIP: 923 138 59 67

konto: mBank 14 11 402 004 0000 3702 5672 3654

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu,działającego pod adresem: www.lovemeparty.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, pod adresem e-mail: sklep@lovemeparty.pl
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.  

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.lovemeparty.pl wybrać link „Zerejestruj się”, a następnie podać swój email oraz hasło.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adresu dostawy.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, oraz adresu dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.
 4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
 5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 7. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest :
  1. płatność przelewem
  2. płatności online - Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
  3. pobranie

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia.
 6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

 

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamację należy przesłać na adres: Monika Taberska ul. Adama Białoszyńskiego 15, 62-080 Lusowo.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: Monika Taberska ul.Adama Białoszyńskiego 15, 62-080 Lusowo.
 3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2014 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl